ساندویچ ساز و پنینی ساز مناسب برای کافی شاپ 

طراحی و اجرا - گرامانو