سماور و بویلر

سماور و بویلر دمساز برای جوش آوردن آب در مدت زمان کم، با کیفیت در عین سادگی

طراحی و اجرا - گرامانو