عرضه انواع یخچال داروخانه ای و یخچال آزمایشگاهی که به یخچال صنعتی نیز شناخته میشوند.

یخچال داروخانه برند کینو و همچنین یخچال آزمایشگاه برند کینو موجود می باشد.

طراحی و اجرا - گرامانو